مهربان یار گرامی با درود فراوان و مهر بسیار اگر تمامی داده های سایت های زرتشت دات اف آر و اهورامزدا دات نت را خوانده و پذیرفته اید اینک میتوانید گواهی نو زرتشتی خود را چاپ کرده و نامتان را بر آن بیفزاید و از این سند بخوبی نگهداری کنید

برای بزرگ دیدن سند و چاپ آن با کیفیت بالا روی سند کلیک کنید

برای چاپ سند پی دی اف PDF اینجا کلیک کنید

Laïcité, Éducation et Culture Mondiale de la Pensée de ZARATHOUSTRA

 

 
(ZOROASTRE ou ZARATOUSTRA ou Zartosht) زرتشت 
Institut Awesta - 66 av des CHAMPS ELYSEES 75008  Paris FRANCE Tel: 01 45 63 02 63 - 06 87 81 61 44  Fax:: 01 45 61 21 12
چگونه زرتشتی و اوستائی شویم؟ 

Site En Francais   Qui est ZARATHOUSTRA?    & AWESTA?   + de 7000 ans de civilisation  Awesta et sesOrigines

Engliche   who is  Zoroaster?  Avesta?     Persia 7000 years of Civilization

 

« همبستگی فرهنگ جهانی اوستا - زرتشت »

Alliance mondiale de la culture d'Awesta (Zaratoustra)

The World alliance of the culture of Awesta (Zoroaster)

Nos 12 principes d’AWESTA  

بخشنودی اهورا مزدا
هرانسانی از هر تيره و ريشه و فرهنگ و ميهنی با پذيرش ۱۲ فرمان و سدره پوشی اهورائی ميتواند اوستائی زرتشتی شود و ديگران را نيز بدين راه که راه راستی نيکی و بهروزی ميباشد راهنما باشد

مهربان یار گرامی اگر تمامی محتویات دو سایت زرتشت دات اف آر  و اهورا مزدا دات نت را خوانده و فهمیده و پذیرفته اید مهر ورزیده و با کلیک در همینجا گواهی اوستائی و نو زرتشتی خود را پس از نهادن نامتان چاپ کرده و آنرا قاب گرفته و در جایگاهی مناسب نگهداری کنید توجه داشته باشید که ما دین نو و تازه ای را تبلیغ نمیکنیم بلکه با پذیریش دوارده فرمان اوستا  و با تکیه بر تاریخ و تمدن و فرهنک هفت هزار ساله خود همه با هم در راه و جهت بهشت کردن این زندگی با باور به اهورامزدا و آئین اوستا و با نیکی در پندار و گفتار و کردار و مهرورزی و آسایش و آرامش و پویش جوئی  جهانیان بویژه پارسی گویان را دنبال میکنیم

چگونه زرتشتی و اوستائی شویم؟ 

بسیار مهم  مهرورزیده و پیش از اینکه فرم را پر کنید  تمامی برگها و آگاهیهای این سایت و سایت اهورا مزدا دات نت را بخوانیدhttp://ahooramazda.net

را با شکیبائی و نهادن وقت کافی بخوانید کسانیکه در ایرا ن هستید  ونمیتوانید درخواست پیوست را برای ما روان کنید

 برای دریافت گواهی به پائین صفحه بروید.

اگر برای گرفتن پناهندگی مایل بدریافت گواهی هستید با ما پیوند برقرار نکید پیوستن به جهان اوستائی بر پایه باور دل و تا پای جان در راهش رفتن است با سه پند نیکی در پندار و گفتار و کردار و باور به اهورامزدا و خرد انسانی و مردم سالاری خردمندانه و لائیک و غیر دینی و مهرورزی
و آئین اوستا دین نیست بلکه آئین و دستور و فرمان زندگی  است بر پایه خرد و باور به دانای توانایی که پروردگار هستی و فلسفه بهزیستی و بهی است و ما سازندگان بهشت در همین جهانیم

Laïcité, Éducation et Culture Mondiale de la Pensée de ZARATHOUSTRA

http://efsha.be
برای آشنائی به پاسخ به دهها پرسش و گفتار استاد سیاوش اوستا رهبر جهانی نو زرتشتیان جهان به افشا دات بی بروید بروید